MENU
Aula_close Layer 1

Principper for Skolebestyrelsen

Principbeslutning vedr. ansættelse:

Bestyrelsen deltager i et ansættelsesudvalg med tre medlemmer, hvoraf mindst to deltager:

Udvalget består af:

 • formanden
 • to medlemmer (forældrerepræsentanter)
 • to medarbejderrepræsentanter

Fagfordelingsprincipper:

 1. Der tilstræbes fålærerordning i de yngste årgange.
 2. Der tilstræbes dannet lærerteams, der følger årgangen gennem flere år, således at den faglige ekspertise er sikret med færrest mulige lærere.
 3. Vikartimerne bør bruges til at sikre, at man i de kommende år kan tage flere fag, hvor det er naturligt, uden at en klasse unødigt skal skifte lærer.
 4. Såfremt en klasse skal skifte lærer i dansk og/eller i matematik tilstræbes det, at dette sker efter 5. klasse.
 5. Det bør tilstræbes, at fagene opfattes som et forløb, f. eks.
  engelsk 1. - 9. kl.
  tysk 5. - 9. kl.
  fysik 7. - 9.  kl.
 6. Af hensyn til kontinuiteten prioriteres ønsker om at videreføre fag, man har i indeværende år, højt, med mindre særlige grunde taler for noget andet.
 7. Skolens kontor bekendtgør ved opslag alle timer, fag og reduktioner. Den enkelte lærer skriver altid sine initialer på opslaget (der må ikke være uoverensstemmelse mellem opslaget og det afleverede skema). Ved sammenfald af ønsker indkalder skolens ledelse de implicerede lærere til et møde på skolens kontor, hvor fagfordelingen drøftes og afvikles.

Principper for godkendelse af undervisningsmateriale:

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmaterialet.

Dette administreres i praksis, som følger:

Fagudvalgene - bestående af de lærere, der underviser i det pågældende fag - foretager indstilling til skoleinspektøren om anskaffelse af materiale.

Skolelederen beslutter på bestyrelsens vegne.

Såfremt skolelederen er i tvivl om materialet, forelægges sagen til afgørelse i skolebestyrelsen.

Principper for klassedannelse i 0.-9. årgang.

Eleven (hjemmet) må ønske en ven som klassekammerat, da skolen lægger vægt på at bevare eksisterende venskaber.

Der skal så vidt muligt være en ligelig fordeling af piger og drenge i klasserne.

Klasserne skal så vidt muligt være lige store antalsmæssigt.

Hele skoledistriktet skal om muligt være repræsenteret i den enkelte klasse.

Skolen skal have en tro på, at alle klasserne er velfungerende.

Principper for klassedannelse ved sammenlægning.

Det er vigtigt:

 • At den enkelte elev i respekt for fællesskabet får de bedste rammer for indlæring.
 • At klassen giver den enkelte elev en mulighed for meningsfuldt tilhørsforhold.
 • At klasser kan udvikle et miljø, der fremmer trygheden, den gensidige respekt og arbejdsomheden.
 • At skolens ledelse og årgangsteamet så tidligt som muligt orienterer forældrene på et møde.

Derfor har Sønderskov-Skolen valgt:

 • At skolelederen efter samråd med lærerteamet beslutter, om alle klasser på årgangen skal opløses.
 • At der skal dannes nye klasser.
 • At der tilstræbes lige store klasser.
 • At det tilstræbes at tilgodese kammeratønsker fra elever og forældre.
 • At der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger.
 • At det tilstræbes, at hele skoledistriktet skal være repræsenteret i den enkelte klasse.

 

Principbeslutning vedr. fransk: 

Fransk tilbydes i Ungdomsskolen.

Principper for linjefag

Som elev på Sønderskov-skolen kan du søge optagelse på de tre linjer.

 • Kunst på kanten
 • Unesco-linjen
 • Science & Innovation 

Det er vigtigt for os at undervisningen har den bedste kvalitet.

Først du orientering om linjerne.

Så får du en samtale med din klasselærer.

Derefter kan du aflevere tilmeldingsskemaet, som du får udleveret.

Du kan søge optagelse på en af de tre linjer, men skal prioritere de to andre, hvis du ikke kan få dit første valg opfyldt.

På alle linjer er der to ugentlige lektioner og 5 linjeuger. I den ene linjeuge er der en lejrskole både i 7. og 8. klasse.

Alle linjer har en spændende, engageret og anderledes undervisning med et højt niveau.

Du kan kun skifte linje efter ansøgning i 7. klasse inden 1. september.

Dokumenter

Principper for regnskab og budgetlægning

Shape Created with Sketch.

Forretningsorden for skolebetyrelsen

Shape Created with Sketch.